Høring av forslag til skoleregler

Forslag til nye skoleregler for Innlandet fylkeskommune er ute på høring til 6. mai 2024.

Lærer og elever i klasserom som rekker opp hånda - Klikk for stort bilde Mostphotos

Det kommer ny opplæringslov i august, og dette medfører også endring for skolereglene (ordensreglementet).

Ny opplæringslov fra 1. august 2024

Ny opplæringslov trer i kraft 1. august 2024. Forskrift om skoleregler skal også gjelde fra 1. august 2024. 

Dette er bestemt i ny opplæringslov: § 10-7 Skolereglar:

Kommunen og fylkeskommunen gir forskrift om organisering av skoledemokratiet og om rettar og plikter for elevane, mellom anna om orden og oppførsel (skolereglar).

Kommunen og fylkeskommunen kan i slike skolereglar angi kva tiltak som kan brukast når elevar bryt skolereglane, og korleis slike saker skal behandlast.

Forslag til nye skoleregler

Forslag til skoleregler for elever ved de videregående skolene i Innlandet er i hovedsak en videreføring av dagens gjeldende ordensreglement, men er tilpasset ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. Det er også gjort tilpassinger på bakgrunn av innspill fra rektormøte i mars 2024.

Se forslag til nye skoleregler for Innlandet fylkeskommune her (PDF, 154 kB)

Dagens reglement finner du her

Den største endringen fra dagens reglement er at skolereglene skal inneholde bestemmelser om skoledemokratiet og hvordan dette skal organiseres. Organiseringen og eventuelle organ skal være egnet til å oppfylle elevenes rett til å medvirke. Dette er bestemt i ny opplæringslov; § 10-5. Organisering av skoledemokratiet.

Det er ikke krav om at skolene skal ha et skoleutvalg fra 1. august 2024, men det skal være medvirkningsorgan på hver skole som ivaretar elevens rett til å medvirke i saker som gjelder dem på skolen. Dette skal være i tillegg til elevråd.

I de nye skolereglene er det foreslått en ordning med skoleutvalg, og hvordan dette skal organiseres. Det understrekes at dette er et forslag og at elevenes og skolenes innspill gjennom høringsrunden vil vektlegges i den endelige utformingen av skolereglementet.

Det er krav om at skolereglene må vedtas av fylkestinget og at de skal gjelde fra 1. august 2024. Saken behandles av fylkestinget på møte 18.- 20. juni.

Alle kan gi innspill

Høringsfristen er mandag 6. mai 2024.

Høringsuttalelsen sendes på e-post til post@innlandetfylke.no.