Skolens historie

– et kort overblikk.

Den spede begynnelse til dagens Ringsaker videregående skole (RVS) var Jørgen Byes handelsskole som startet opp med kurs høsten 1940. Den dekket et behov for merkantil utdannelse i det voksende handelssenteret Brumunddal. Denne kursvirksomheten fortsatte helt til 1975, da slik undervisning ble en del av den videregående skolen i studieretningen for handels- og kontorfag.


Et annet utgangspunkt for dagens RVS var høsten 1943, da Olav Høyvoll startet opp realskole på Framheim i Brumunddal. Han og broren, Hans, hadde tidligere hatt kveldskurs i matematikk i Brumunddal, og det var etter oppfordring fra fornøyde foreldre at realskolen ble startet. Mange av elevene søkte seg etter realskoleeksamen til gymnaset på Hamar katedralskole.

Framheim lokale i Brumunddal - Klikk for stort bildeDet tredje utgangspunktet for dagens RVS var Brumunddal kommunale yrkesskole, som ble satt i gang i 1946 etter initiativ fra Nils Ambli. Han var eier av Globus Maskinfabrikk. Det var et økende behov for fagarbeidere, og det ble satt i gang kurs innen mekaniske fag og tømrerfag. Undervisningen foregikk i tyskerbrakker ved Framheim. Skolen var et samarbeid mellom Furnes og Ringsaker kommune. Tømrerfag ble nedlagt i 1952, mens etterspørselen etter utdanning innen mekaniske fag økte. Høsten 1965 ble det tatt i bruk nytt bygg både i Brumunddal og Moelv, og skolen fikk navnet Brumunddal og Moelv yrkesskoler.


I 1957 kom bygginga av Brumunddal interkommunale realskole i gang – første byggetrinn til dagens Brumunddal ungdomsskole. Interessen for å gå realskole økte utover på 1950- og 60-tallet, og det var også sterk økning i søkningen til gymnaset, slik at Hamar katedralskole ikke hadde kapasitet til å ta imot alle. I 1961 ble det derfor gitt tillatelse til å opprette to gymnasklasser ved Brumunddal realskole – ei på realfagslinja og ei på engelsklinja. Dermed skiftet skolen navn til Brumunddal realskole og gymnas. Ettersom elevtallet og klassetallet økte, foregikk mye av undervisningen i leide lokaler rundt omkring i Brumunddal, helt fram til Brumunddal videregående skole sto ferdig i 1977. Den siste realskoleeksamenen i Brumunddal ble avholdt i 1978. Det var for øvrig den siste realskoleeksamenen i hele landet.


Hedmark fylkeskommune tok over drifta av både gymnasklassene i Brumunddal og Brumunddal og Moelv yrkesskoler i 1966. Fra 1977 trådte den nye loven om videregående opplæring i kraft, og skolene skiftet navn. Det ble Brumunddal videregående skole – studieretning for allmenne fag og Brumunddal videregående skole – studieretning for yrkesfag. Skolen i Moelv var da filial under Brumunddal videregående skole.


Allerede rundt 1970 var det ønske om et eget gymnas-bygg. Høsten 1977 kunne det nye bygget, som huset både avdeling for allmenne- og handels- og kontorfag, og avdelinger for yrkesfag, tas i bruk. Bygget var plassert ved siden av det gamle yrkesfagbygget. Det manglet en god del inventar den første tida, men både elever og ansatte la godviljen til.

Gamle Ringsaker vgs - Klikk for stort bildeDet var først ikke meninga at det skulle bygges noen idrettshall før utpå 1980-tallet, men Ringsaker kommune gikk inn med 50 % av kostnaden, og så ble også idrettshallen med kantine ferdig til bruk allerede i 1979.


Linjene det første året under eget tak var: Allmennfaglig studieretning, studieretning for handels- og kontorfag, studieretning for håndverk- og industrifag (mekaniske fag og elektrofag), studieretning for husflidsfag og studieretning for husholdningsfag. I tillegg kom to realskoleklasser og to kombinerte grunnkurs for allmennfag og yrkesfag (elektrofag og husstell). Til sammen 688 elever. Skolen var bygd for 550 elever, så det måtte ombygging til alt fra første stund. Siden har elevtallet på det meste vært oppe i godt over 900.


I årene etter har undervisningstilbudet forandret seg som følge av både hvilke linjer elevene søker seg til, og som følge av politiske vedtak. Den største omlegginga var etter Reform 94, da mange linjer ble slått sammen, og da studieretning for handels- og kontorfag forsvant.


En viktig endring skjedde i 1986 da avdelingen i Moelv ble skilt ut som egen videregående skole: Moelv videregående skole. Her var det da byggfag og mekaniske fag, både grunnkurs og videregående kurs. Senere var det også klasser i helse- og sosialfag og i omsorgsfag. I tillegg var det også ei tilrettelagt-klasse i byggfag/mekaniske fag. På det meste var det oppunder 150 elever på skolen. 


Bare elleve år etter opprettelsen, i 1997, ble Moelv videregående skole og Brumunddal videregående skole slått sammen igjen, nå under navnet Ringsaker videregående skole. Men avdelingen i Moelv fortsatte å eksistere fram til desember 2017. På slutten var det bare igjen vg1 bygg- og anleggsteknikk, vg2 byggteknikk og vg2 klima, energi og miljø med til sammen ca. 60 elever på avdelingen i Moelv. 


Riving av gamle Ringsaker vgs - Klikk for stort bildeEtter hvert som årene gikk, var det klart at byggene både i Moelv og i Brumunddal begynte å bli nedslitte og i noen grad uhensiktsmessige. Etter mange års planlegging og flere utsettelser kom endelig arbeidet med nybygg og rehabilitering i gang i 2015. Byggene som huset linjene teknologi og industriell produksjon, industriteknikk, elektrofag, elenergi, automasjon og kulde- og varmepumpeteknikk ble revet sommeren 2015. Disse linjene hadde om våren flyttet inn i midlertidige lokaler i Strandsagvegen 3. Bygginga ble satt i gang på sensommeren 2015. 


Da bygget for håndverks- og industrifag var ferdig i desember 2016, flyttet linjene for studiespesialisering, salg og service og service og samferdsel midlertidig ut i det nye bygget mens det gamle teoribygget ble pusset opp. 


I desember 2017 var oppussinga og bygginga ferdig. Linjene for studiespesialisering, salg og service og service og samferdsel flyttet tilbake inn i det nyoppussede teoribygget, og helse- og oppvekstfag, helsearbeiderfag, helseservice og barne- og ungdomsarbeiderfag fikk nå plass i plan 1 i det nyoppussede bygget. De som hadde vært i midlertidige lokaler i Standsagvegen 3, kunne flytte inn i nye lokaler. Det samme gjaldt bygg- og anleggsteknikk, byggteknikk og klima, energi og miljø, som kom flyttende fra Moelv. Deretter ble det gamle bygget til avdeling for helse- og oppvekstfag revet. 


Når det gjelder idrettsbygget, så ble kantinedelen ombygd til garderober og treningsrom samtidig med nybygginga og oppussinga som er beskrevet ovenfor. Det var imidlertid behov for oppussing av resten av bygget også, og høsten 2019 ble hallen og tilhørende garderober pusset opp.


Ringsaker videregående skole er i dag en moderne skole med gode, moderne undervisningslokaler, gode treningsfasiliteter, god og romslig kantine, et moderne bibliotek med elevarbeidsplasser og ellers mange andre steder der elevene kan sitte og arbeide.

Ringsaker vgs skolebygg - Klikk for stort bilde

Kilder: 
Brumunddal videregående skole – Ringsaker videregående skole 1977–2002. Hefte utgitt ved skolen.
Bækkelund, Reidar: Furnes bygdebok bind IV. 1985.
Waarli, Bjørn: Brumunddal videregående skole 1977. Ved en milepæl. Hefte utgitt ved skolen.

Informasjon fra Grete Øksdahl, Rolf Helseth og Anders Gjørslie.