Velkommen til nytt skoleår med læring og opplevelser på Ringsaker videregående skole!

Gratulerer med skoleplass! Vi er stolte over at du har valgt skolen vår, og vi skal gjøre det vi kan for at du skal få et godt læringsutbytte i et godt læringsmiljø i årene du skal være her.

Rektor Kjell Åge Bjørsrud ved Ringsaker videregående skole - Klikk for stort bildeRektor Kjell Åge Bjørsrud ved Ringsaker videregående skole Ringsaker videregående skole

Nytt skoleår gir nye muligheter.

Bli kjent med deg

Første skoleuka handler mye om å bli bedre kjent med deg og hvem du er:

  • hvilke mål og ambisjoner har du?
  • hvilke erfaringer har du som kan knyttes til undervisningen?
  • hvordan ønsker du at undervisningen skal legges opp?

Det er viktig å jobbe med egen mestring og motivasjon og ikke minst; hvor viktig du er for fellesskapet. Alle er en viktig del av fellesskapet på Ringsaker, for å nå personlige mål og skolens mål. Det betyr at vi er opptatt av at du som elev setter deg dine egne mål og engasjerer deg i en aktiv og variert opplæring.

Vi jobber sammen

Hovedansvaret for å lykkes ligger hos deg selv, fortrinnsvis i samarbeid med medelever, ansatte og foresatte. Vi skal legge til rette for at kommunikasjonen i klasserommet er læringsfremmende, blant annet gjennom tydelig klasseledelse, tydelig sammenheng mellom mål og læringsaktiviteter, og at spørsmål og oppgaver utfordrer, tilpasses og motiverer hver enkelt elev til å delta i kommunikasjonen.

Vi ønsker å stimulere skaper- og utforskertrangen, kreativiteten og nysgjerrigheten hos hver enkelt elev i tråd med intensjonene i fagfornyelsen.

Respekt og samhold

Dere er en mangfoldig gruppe både med hensyn til alder, kjønn, etnisk og kulturell bakgrunn. Vi ser dette mangfoldet som en styrke. 

Vårt verdidokument skal hjelpe oss å samhandle og holde fokuset gjennom å vise respekt (holde avtaler, møte tidsnok, ha med utstyr etc.), vekst (det er ditt læringsutbytte som er viktigst for oss) og samhold der relasjonene er grunnlaget.

Sagt med andre ord: å opptre med respekt og å bidra til godt samhold – gir deg vekst og muligheter etter videregående skole.

Godt læringsmiljø og elevmedvirkning

Alle elever har rett på et godt læringsmiljø kap. 9A – nulltoleranse for mobbing.

Vi ønsker et godt system for elevdemokrati, og elevenes innflytelse i skolens organer og beslutningsprosesser er stor. Disse rettighetene må du ta i bruk på vegne av deg selv og dine medelever. Det er svært viktig at dere velger elever som kan representere dere på en god måte i ulike råd, grupper og utvalg ved skolen, men det fritar ikke den enkelte fra å ta ansvar.

Skolen vår skal være preget av åpenhet, humor og ikke minst tydelige rammer og struktur i læringsarbeidet. Vi må også forholde oss til et skolereglement og våre forventninger til skolens grunnleggende verdier. Dette vil bli gjennomgått i oppstarten av skoleåret.

Grip mulighetene

Alle vi som er her på skolen har fått mulighet til å bidra, og vårt budskap er både enkelt og krevende – grip mulighetene.

Til slutt vil vi takke dere alle for den tilliten dere har vist oss ved å søke Ringsaker. Vi lover å ta godt vare på dere og ønsker dere lykke til med skoleåret!

Kjell Åge Bjørsrud,
rektor

Til toppen