Velkommen som elev ved Ringsaker videregående skole!

Gratulerer med skoleplass! Jeg vil på vegne av alle ansatte ønske deg velkommen til skolen vår og takke for at du valgte Ringsaker vgs som din skole dette året.

Rektor sitter bak kontorpulten sin og smiler til kamera. - Klikk for stort bildeRektor Hildegard Johannessen

Bli kjent med deg

Vi er stolte over at du har valgt skolen vår, og vi skal gjøre det vi kan for at du skal få et godt læringsutbytte i et godt læringsmiljø i årene du skal være her.

Første skoleuka handler derfor mye om å bli bedre kjent med deg og hvem du er, hvilke mål og ambisjoner du har og hvordan du kan bidra til en aktiv og god opplæring for deg.

Læring og utvikling

Du er en viktig aktør i egen læring! Derfor er det viktig at du setter deg dine egne mål og jobber med egen motivasjon og mestring, og engasjerer deg i en aktiv og variert opplæring.

Alle er en viktig del av fellesskapet på Ringsaker vgs, for å nå personlige mål og skolens mål. Du vil oppleve utvikling gjennom læring og trivsel, felles arbeid og tilbakemeldinger sammen med lærere og medelever.

Vi jobber sammen

Hovedansvaret for å lykkes ligger hos deg selv, og i samarbeid med medelever, ansatte og foresatte. Derfor er det viktig at du er på skolen og deltar i læringsfellesskapet, slik at du og dine medelever sammen kan oppleve god læring.

Vi skal hjelpe og veilede deg fram. Vi skal legge til rette for relevant og elevaktiv opplæring gjennom god kommunikasjon, tydelig klasseledelse, tydelig sammenheng mellom mål og læringsaktiviteter, og oppgaver som utfordrer og motiverer hver enkelt elev til å delta i opplæringen. Dette er et felles ansvar og krever at du som elev bidrar aktivt.

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett på et trygt og godt skole- og læringsmiljø, et sted der man kan trives og oppleve mestring. Vi jobber derfor for at alle våre elever skal ha det bra på skolen, hver eneste dag, og at skolehverdagen skal være forutsigbar og inkluderende for alle.

Gode strukturer, tydelige forventninger og skolens ordensreglement setter rammen for klassen og undervisningen, og dette følges tett opp av de ansatte.

Fellesskap og tilhørighet gjennom felles verdier og holdninger

Et trygt og godt læringsmiljø handler om at hver enkelt elev opplever å høre til, være inkludert og ha betydning i fellesskapet. Et trygt og godt skolemiljø skaper vi gjennom felles verdier og felles holdninger!

Våre verdier; respekt, vekst og samhold er gode veivisere i dette arbeidet. Verdiene hjelper oss i å samhandle og holde fokus i skolehverdagen:

  • gjennom å vise gjensidig respekt – holde avtaler, møte tidsnok, ha med utstyr osv.
  • vekst – det er din personlige utvikling og vekst og ditt læringsutbytte som er viktigst for oss
  • samhold – der relasjonene er grunnlaget.

Det er gjennom respekt, vekst og samhold at du skaper relasjonene, utviklingsmuligheter og styrke for fremtiden.

Våre elever representerer et stort mangfold. Vi ser dette som en styrke. Du er viktig for fellesskapet! Du utgjør en viktig del av skolemiljøet, klassemiljøet og læringsmiljøet. Ditt engasjement og din omtanke for andre utgjør en forskjell.

Vi er alle miljøskapere! Hver enkelt av oss har et ansvar i å bidra til et godt skole- og læringsmiljø. Sammen skaper vi et trygt og inkluderende skolemiljø, der alle kan oppleve tilhørighet i det gode elev- og læringsfellesskapet.

Elevstemmen

Et trygt og godt læringsmiljø handler også om å ha en stemme i skolemiljøet og oppleve reell mulighet til medvirkning. Gjennom aktiv deltakelse i skolens demokratiske organer bidrar elevene til å videreutvikle skolen vår.

Det er derfor svært viktig at dere velger elever som kan representere dere på en god måte i ulike råd, grupper og utvalg ved skolen, men det fritar ikke den enkelte fra å ta ansvar.

Skole/hjem samarbeid

Gode skoler blir enda bedre med et nært og forpliktende samarbeid med foresatte. Tidlig dialog og godt samarbeid mellom skole og hjem, er en viktig nøkkel for å skape et helhetlig skole- og læringsmiljø som er tilpasset alle elever.

Foresatte er våre aller viktigste samarbeidspartnere, og vårt skole/hjem samarbeid starter derfor allerede ved inngangen av nytt skoleår.

Velkommen til et godt skoleår

Det er gjennom respekt, vekst og samhold vi skaper relasjonene, utviklingsmuligheter og styrke for fremtiden. Du kan være med å skape den skolen og fremtiden du ønsker – sammen med alle elevene på Ringsaker videregående skole.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!

Hildegard Johannessen,
rektor