Fravær

Som elev har du møteplikt til alle skoletimer. Dersom du har mer enn 10,0 % udokumentert fravær i et fag, vil du normalt ikke få karakter i det faget.

Hensikten med fraværsgrensen

Hensikten med fraværsgrensen er å motivere til innsats og forhindre skulk. En oversikt over fraværet gjør også skolen i stand til å ivareta opplæringen på best mulig måte.

Slik melder du fravær

 • Alt fravær skal meldes til skolen.
 • Du skal melde fraværet i VIS før timen starter.
 • Du skal angi årsak til fraværet.

Hvis du kommer for sent til timen

Du får ordensanmerkning hvis du kommer for sent til timen/opplæringsøkta. Kommer du mer enn 15 minutter for sent, får du fravær.

Hvis forsentkommingen skyldes forhold som åpenbart er utenfor din kontroll, som for eksempel at bussen er forsinket, får du ikke anmerkning.

Dokumentert fravær

Fraværet kan bli unntatt fra 10 %-regelen når du dokumenterer følgende fraværsgrunner:

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • fravær i forbindelse med religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn den norske kirke
 • enkelte deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B:
  4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4).
 • Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet.

Dokumentasjon kan leveres hele skoleåret, men senest innen 5. mai. Dokumentasjon for fravær etter dette, leveres fortløpende.

Du kan søke rektor om organisert studiearbeid til andre grunner enn de som er nevnt over:
Søknad om selvstendig studiearbeid (PDF, 65 kB)

Eksempler på dokumentasjon

 • legeerklæring
 • dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog, BUP, PPT eller helsesykepleier
 • dokumentasjon fra organisasjoner
 • dokumentasjon fra kjøreskole
 • dokumentasjon fra religiøs leder/menighet

Udokumentert fravær

Du vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10,0 % av timene i hvert enkelt fag. Dette er uavhengig av om faglærer har vurderingsgrunnlag eller ikke. 

Etter særlig skjønn kan rektor godta udokumentert fravær opp til 15 %. Denne unntaksbestemmelsen er snever, men skal ivareta deg som elev hvis du er i en vanskelig livssituasjon.

Du kan søke rektor om å få utvidet fraværsgrensen til 15 %: 
Søknad om utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon (PDF, 67 kB)

Du får varsel
Faglærer sender ut varsel når du nærmer deg 10 % fravær i et fag. Dette varselet sendes også til foresatte når eleven er under 18 år. 

Du trenger ikke dokumentasjon før du nærmer deg grensen
10 % er en grense for hvor mye du kan være borte uten å ha dokumentasjon. Det er derfor ikke nødvendig å dokumentere fravær før grensen er overskredet. Du trenger altså ikke å skaffe dokumentasjon dersom du ikke er i nærheten av, eller over, grensen på 10 %.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset. Fraværet skal føres som dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.

Dokumentert fravær (D-fravær) vil også stå på vitnemålet. Dokumentasjon vil endre fraværskoden i Visma fra M eller X til D, noe som gjør at det ikke teller på 10 %-regelen. 

Du kan søke om å få slettet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet. Bare hele dager kan trekkes fra. Du må dokumentere at fraværet skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Du søker i VIS.

Merk at fravær av helse- og velferdsgrunner først kan trekkes fra fra og med fjerde sykedag. Det vil si at du ikke kan søke om å få fjernet kortvarig sykdom fra vitnemålet selv om du har dokumentert det.

Funksjonshemming eller kronisk sykdom
Har du funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan du få trukket fra fraværet på vitnemålet fra og med første sykedag.

Ved funksjonshemming eller kronisk sykdom kan du søke rektor om å bruke egenmelding ved helsefravær:

NB: Lagre skjemaet på din egen datamaskin før du begynner utfyllingen, ellers blir ikke informasjonen lagret i skjemaet.

Definere fraværet på vitnemålet
Du kan kreve at grunnen til fraværet føres på vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset. Forutsetningen er at fraværet er dokumentert.

Hva betyr fraværskodene i VIS?


Umeldt fravær føres som X.

M
Eleven skal melde fra om fravær. Meldt fravær har fraværskode M. 

D
Når fraværet er dokumentert, endres fraværskoden til D. Dokumentasjon må vises så snart du er tilbake på skolen og senest innen en uke. Dokumentert fravær teller ikke på 10 %-regelen, men føres på vitnemålet.

R
R-fravær står for rettighetsfravær. Denne koden brukes for eksempel når elever er hos helsesykepleier, deltar i elevrådsarbeid, er i møte med rådgivere eller har fått innvilget studiearbeid. Fraværet teller ikke på 10 %-regelen og føres ikke på vitnemålet.

Spørsmål og svar rundt reglementet

Utdanningsdirektoratet har en informasjonsside om fraværsreglementet: 

Utdanningsdirektoratets informasjon om fraværsgrensen

På Utdanningsdirektoratets side kan du også finne spørsmål og svar om fraværsgrensen:

Ofte stilte spørsmål og svar om fravær