Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er et tjenestekontor som fritt kan benyttes av elever, foreldre, lærere og andre.

Kontoret har ulike fagstillinger som består av spesialpedagoger, psykologer, sosialkurator, pedagogisk psykologiske rådgivere og logoped. Disse har blant annet til oppgave å gi råd til og hjelpe elever som har problemer av ulike slag:

  • fagproblemer (for eksempel skrive- og lesevansker)
  • sosiale problemer (for eksempel problemer i forhold til egen familie, til lærere, vanskelig bosituasjon, økonomi)
  • problemer av mer personlig art (for eksempel angst, depresjon, sjenanse, konsentrasjonsproblemer)

Du som elevene kan henvende deg til PP- tjenesten enten på eget initiativ eller gjennom klasseteam/ rådgiver. PP- tjenesten har taushetsplikt.

PP-tjenesten har kontorer i Mausetvegen 10a. Mandag mellom 09.15 og 11.00 er representanter for PP-tjenesten å treffe på skolen og ellers etter avtale.

Til toppen